• +855 68 969 611 & +855 70 969 611

Process

យើងនឹងបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មស៊ីងម៉ឹង
មាននៅតំបន់របស់អ្នកឬយ៉ាងណា?

យើងនឹងទទួលពីតម្រូវការរបស់អ្នករួចយើងនឹងផ្តល់គំនិតល្អប្រសើរជាង
ដូចជា អុីនធើណិត សេវាទូរទស្សន៍ និងសេវាទូរស័ព្ទ VoIP

អ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ
អនុសាសន៍និងតម្លៃផ្អែកលើអាជីវក
ម្មរបស់អ្នកត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នក