• +855 68 969 611 & +855 70 969 611

គម្រោងអុីនធើណិតសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេម

ល្បឿនលឿនបំផុតសម្រាប់ការលេងហ្គេមអនឡាញ

គម្រោងអុីនធើណិតសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេម

Under construction !

លក្ខណៈពិសេស

ល្បឿនលឿនបំផុត ល្បឿនលឿនជាងអុីនធើណិតតាមផ្ទះ Public IP ជាក់លាក់ សេវាបម្រើអតិថិជន កម្រិតរូបភាពច្បាស់ល្អ តង់សុីតេទាប

លក្ខណៈពិសេស
សេវាថែទាំ 24/7
លក្ខណៈពិសេស
កំរិតរូបភាពច្បាស់ល្អ
លក្ខណៈពិសេស
កម្រិតពន្យារពេលទាប មិនរអាក់រអួល
លក្ខណៈពិសេស
ល្បឿនលឿនសម្រាប់ការលេងហ្គេម
លក្ខណៈពិសេស
បន្ថែមល្បឿនក្នុងម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន
លក្ខណៈពិសេស
លេងកំសាន្តហ្គេមលក្ខណៈសកល លេងដោយសប្បាយរីករាយ