• +855 68 969 611 & +855 70 969 611

ឱកាសការងារ

ពួកយើងចាត់ទុកបុគ្គលិកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន

ឱកាសការងារ

Mega TrueNet is an integrated telecommunications service provider and is licensed to act as Internet Service Providers (ISP), Internet Exchange
Provider (IXP) and Internet Data Exchange Center (IDX) in Cambodia.

To cooperate with tier-1 operators in Cambodia and the world, Mega Truenet built a telecommunications network covering many countries, mainly serving local SMEs, foreign-invested enterprises with Internet as the main demand, and any other VIP customers in Cambodia and other countries.

Through efficient communication and professional service capabilities, we can quickly understand and realize the needs of customers for any telecommunications requirement.

សេវាកម្មរបស់យើង

Under construction !

មុខតំណែងបានជួល:   Assistant Finance (2 Position)
ប្រាក់ខែគោល:   Negotiable
កន្លែងធ្វើការ:   Phnom Penh
ម៉ោងធ្វើការងារ:   8:30AM Till 5:30PM
ការទទួលខុសត្រូវ:  

Dear all beloved connection, we are looking for potential candidate:

 - Assistant Finance :

•    Bachelor degree or fresh graduate student
•    Advanced MS excel skill.
•    Strong communicate skill in English
•    Non experience can apply
•    Both male/female
If you are interest in this recruitment please send your CV via:

+Telegram : 011223122

+Email : bunchhay@megatruenet.com

តម្រូវការចាំបាច់:  

-  Problem solving

-  hard working

-  Honest, disciplined and responsible

-  willing to learn

របៀបដាក់ពាក្យធ្វើការ

Mr. Bunchhay

HR

011223122

bunchhay@megatruenet.com

Mr. NA

HR & Admin Manager

xxx xxx xxx

na@test.com

Mr. NA

Senior HR Executive

xxx xxx xxx

na@test.com

Career Mega Truenet Communication Co., Ltd

xxx xxx xxx

career@test.com